Selecteer een pagina

Privacyverklaring Ocira Media B.V.

 

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Ocira Media en haar dochtermaatschappijen, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Ocira Media van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ocira Media, Jasmijnlaan 79, 1187 EL Amstelveen.

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

Door jou verstrekte gegevens
Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Ocira Media of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Ocira Media, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. 

 

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Ocira Media, kan Ocira Media aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van Ocira Media. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van Ocira Media. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
  • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van Ocira Media vind je hier.

 

Gegevens verkregen van derden
Tot slot kan Ocira Media persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens die je aan een van de partners van Ocira Media hebt verstrekt met als doel om deze aan Ocira Media door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van Ocira Media;
  • wanneer je inlogt op een website of app van Ocira Media via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt Ocira Media je e-mailadres en openbare profielinformatie;
  • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van Ocira Media;
  • gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties;
  • gegevens over de segmenten waarin je op basis van je surfgedrag op de websites van Ocira Media.

 

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

 

Ocira Media verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Ocira Media of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.
De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Ocira Media sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Ocira Media;
om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Ocira Media, bestaande uit het belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Ocira Media, stuurt Ocira Media je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de websites of apps van Ocira Media met je social media-account.

om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
om je op websites van derden specifieke advertenties van Ocira Media te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert Ocira Media haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van Ocira Media.

om te voldoen aan de op Ocira Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Ocira Media.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe Ocira Media behoort (het Ocira Media-concern). Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Ocira Media producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Ocira Media producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Ocira Media-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Ocira Media gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Ocira Media ingeschakelde partijen
Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Ocira Media worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Ocira Media voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties
Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Ocira Media verzamelt over je surfgedrag op haar websites en apps, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de websites en apps van andere uitgevers die deelnemen aan NLProfiel, zijnde Sanoma, DPG Media en RTL Nederland, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. In dit kader deelt Ocira Media, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, de door haar verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met NLProfiel voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vind je hier.

Ook stuurt Ocira Media bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Ocira Media opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Ocira Media voor het tonen van relevante advertenties. De door Ocira Media opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat Ocira Media op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een website van Ocira Media onrechtmatig is tegenover die derde. Ocira Media zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU
Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Ocira Media de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

 

 

Gegevensverwerking door derden via Ocira Media websites en apps

Via de websites en apps van Ocira Media kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van Ocira Media en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van Ocira Media (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website of app van Ocira Media terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de websites en apps van Ocira Media vind je hier.

 

 

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van Ocira Media-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

Bewaartermijn

Ocira Media verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Ocira Media wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens 

Ocira Media respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Ocira Media. Ocira Media spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

 

 

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

 

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Ocira Media van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Ocira Media van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die Ocira Media met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Ocira Media geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via privacy@Ocira.nl.

Let op:

Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Ocira Media, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

 

 

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

 

Ocira Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-Jan-2020